Lc-Sec Služby Adresa Bankový kontakt

 • OCHRANA PRED POŽIARMI

 • BEZPEČNOSŤ  PRÁCE

 • PR EDAJ OOPP

 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Igor Šustek  

Partizánska 879/88  

985 01  KALINOVO

mobil:  0905 58 68 56

email: info@dracik.eu

IČO: 32 627 149 

DIČO: 1031661224

č.ú.:2620170704/1100

 

 ZABEZPEČENIE OPP A BOZP

    

   Spoločnosť Lc-Sec , Igor Šustek zabezpečuje ochranu pred požiarmi a bezpečnosť práce v organizáciách na Slovensku už viac ako 12 rokov. Je spoľahlivým partnerom v zabezpečovaní OPP a BP , a spokojnému fungovaniu viac ako v 30 firmách v danej oblasti.

    Naša spoločnosť na základe zmluvného vzťahu preberie Vašu starosť  o zabezpečenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti pri práci. Prácu budem vykonávať na základe Zákona NR SR č. 314/2001 Zz. o OPP, Vyhlášky MV SR  č. 121/2002 Zz. a Zákona NR SR č. 124/06 Zz o BOZP v znení neskorších predpisov.

 Na základe hore uvedených právnych predpisov , Vám zabezpečíme:


 Práce technika PO a BOZP

 • Na základe oboznámenia s povahou a organizačnou štruktúrou Vašej organizácie , zhodnotení časovej , odbornej a materiálovej náročnosti podľa  platnej legislatívy Slovenskej republiky  zhodnotíme a vypracujeme  v danej oblasti návrh na realizáciu ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce:

 • revízie a opravy hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov, komínov a dymovodov,........

 • vykonanie školení pracovníkov o OPP a BOZP,

 • vypracovanie kompletnej dokumentácie o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti práce

 • vypracovanie a vyhodnotenie rizík pracovných činností. Táto práca je hladne časovo náročná, nakoľko si vyžaduje pravidelné sledovanie úkonov pracovníkov  a možné ohrozenia pri práci a minimalizovanie rizík pri práci a čo je dôležité, prijať účinné opatrenia na ochranu pracovníkov pred úrazmi a chorobami z povolania.

 • vykonávanie pravidelných kontrol bezpečnosti  práce a požiarno-preventívnych prehliadok, ktoré je stanovené hore uvedenými predpismi.

 • školenia a odborná príprava požiarnych hliadok a odborný výcvik pracovníkov zaradených do systému prvého represívneho zásahu v prípade požiaru.

 • vykonávanie námatkových kontrol na požívanie alkoholu počas pracovnej doby, ako aj používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a dodržiavanie pracovnej doby, pracovnej disciplíny a technologických postupov.

Ďalej Vám mimo dohodnutej odmeny ponúkam zabezpečenie pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami / podľa potreby /, zabezpečenie označenia pracovísk bezpečnostnými tabuľkami a symbolmi.

 

Prácu vykonávajú pracovníci s odbornou spôsobilosťou v danej oblasti.

Na spoluprácu s Vami sa vopred tešíme. 

S pozdravom

Igor Šustek

VENUJTE  SA  SVOJEJ  PRÁCI, NEPOPULÁRNE STAROSTI  PRENECHAJTE  NÁM !